ATAUNİ 2016-2017 Öğrenci Katkı Payları ve Öğrenim Ücreti Miktarları

ATAUNİ 2016-2017 Öğrenci Katkı Payları ve Öğrenim Ücreti MiktarlarıATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILIÖĞRENCİ KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARLARI İÇİN TIKLAYIN

ATAUNİ Ana Sayfa Girişi için Buraya Tıklayın


ÖĞRENCİ KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER

Yükseköğretim öğrencilerini yetiştirmek Yüksek Öğretim Kurumlarının asli görevlerindendir. Bu görevlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan kaynağın temini 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu`nun 46. maddesince şu şekilde belirtilmektedir. "Yükseköğretim Kurumlarında öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulunca hesaplanır. Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğrretimde ise öğreim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın her bir dönem için öğrenim ücreti alınır.

Ödeme güçlüğü bulunan birinci öğretim öğrencilerinin ödemesi gereken katkı payının tamamı talepleri halinde, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak verilebilir. (İkinci öğretim hariç)

Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilşkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dnem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans, lisans ve lisansüstü yükseköğretim programlarından 2547 sayılı kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında yer alan öğrenim sürelerinde eğitimini tamamlayamayan öğrencilerden, aynı kanunun 46 ncı maddesinin (ç), (d), (e) ve (f) fıkralarında yer alan hükümlere göre katkı payı veya öğrenim ücreti alınır.

Üniversitemizde eğitim görmekte olan ara sınıf ve ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler: “Resmi Gazetede yayımlanan ve ilgili eğitim-öğretim yılına ait Yükseköğretim Kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ile ikinci öğretim ücretlerinin tespitine dair karar.” gereğince katkı payı veya öğrenim ücretini akademik takvimde belirtilen tahsilat süreci içerisinde üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının anlaşmalı banka hesaplarına yatrırlar.

• Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti miktarı nedir, neye göre değişir?

“Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetleri ve öğrenim ücretleri, öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri ile yükseköğretim kurumlarının özellikleri göz önünde tutularak, farklı miktarlarda tespit edilir. Bu miktarın her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısmı Devletçe karşılanır ve yükseköğretim kurumu özel bütçesine ödenek olarak konulur. Geri kalan kısmı öğrenci tarafından ödenir.”

• Bir yarıyıl kayıt yenilemezsem, izleyen yarıyıl öğrencilik hakkım devam eder mi?

Akademik takvimde belirlenen süreler içinde kaydınızı yenilemek zorundasınız. Bu süre içinde kaydınızı yenilemezseniz o yarıyılda derslere giremezsiniz ve bu süre öğrenim sürenizden sayılır. Öğrencilik haklarından yararlanamazsınız.
İzleyen yarıyılda kayıt yaptırılması ve 44 ncü maddeni (c) fıkrasında belirlenmiş öğrenim sürelerininin aşılmaması halinde öğrencilik haklarından yararlanırsınız.

• Kaydımı yenilemezsem kaydım silinir mi?

Öğrencilerin, katkı payı ve öğrenim ücretini yatırmayarak kayıt yenilememesi halinde kayıtları silinmez.

• Katkı payımı/öğrenim ücretimi yatırdım fakat kayıt hakkımdan vazgeçmek istiyorum, geri alabilir miyim?

Katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra kayıt hakkından vazgeçseniz bile yatırmış olduğunuz I. ve II. öğretim ücretini geri alamazsınız.

• Katkı payı/öğrenim ücretini hafta sonu yatırabilir miyiz?
Evet; belgelemek suretiyle bankamatiklerden ve internet bankacılığı aracılığı ile çıktı almak suretiyle katkı payı/öğrenim ücreti hafta sonu da yatırılabilir.

• Katkı payı/öğrenim ücretlerini (öğrenci harçlarını) kim belirliyor?

Katkı payı ücretleri her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. “Ekli (I) sayılı cetveldeki miktarları üniversitelerin özellikleri, öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri göz önünde tutularak fakülte, yüksekokul, enstitü ve bölümler itibarıyla %30 oranına kadar arttırarak uygulamaya üniversite yönetim kurulları yetkilidir.” Katkı kredisinden yararlanan öğrenciler sadece %30 artırımını ödemekle yükümlüdürler.

• Katkı payı ücretlerinde bölümlere göre farklılıklar var mı?

Bakanlar Kurulunca fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul ve devlet konservatuvarı`na göre ayrı ayrı katkı payı belirlenmektedir.

• Katkı payını veya öğrenim ücretini zamanında ödemezsem ne olur?

Öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. İlgili yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamazsınız.

• Kendi isteğimle kaydım silinirse, katkı payı/öğrenim ücreti geri ödenir mi?

Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

• Kaydını donduran öğrenciler katkı payı yatırır mı?

Disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere yarıyıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az iki yarıyıl, yıl esası uygulananlarda ise en az bir öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden kayıt dondurulan yıl için katkı payı alınmaz.

• İkinci öğretim programı kapatılanların katkı payı

İkinci öğretim programının kapatılmasından dolayı örgün öğretim programına aktarılan mevcut öğrenciler örgün öğretim öğrencilerinin ödedikleri katkı payını öderler.

• Öğrencinin mezuniyet tarihi hangi tarihtir?

Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür. Ancak, bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve diğer sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur.

• Stajlarını yapmayan/yapamayan öğrencilerin katkı payı

Ders kaydı gerektirmeyen stajlar ve benzeri etkinliklerden dolayı mezuniyetleri, bir sonraki yarıyıla/yıla taşan öğrenciler o eğitim-öğretim yarıyılında/yılında katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemezler. Ancak, öğrencilik haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler staj yaptıkları yarıyıl/yılda katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler.

• Birinci ve İkinci öğretim programlarında başarı sıralamasında ilk %10’a giren öğrenciler ne kadar katkı payı öder?

2011-2012 Eğitim-öğretim yılından itibaren Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk %10’a giren birinci öğretim öğrencileri bir sonraki dönemde öğrenci katkı payının yarısını, ikinci öğretim öğrencileri ise bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler.

%10`a giren öğrencilerin herhangi bir nedenle fazla yatırdıkları katkı payı ve öğrenim ücretleri %10 iade formu doldurularak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Harçlar Şefliğine teslim edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenir.
YüzdeOn`a giren öğrencilerin belirlenme esasları ile ilgili kriterler.

• Katkı kredisine başvuran öğrenciler katkı payı öder mi?

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmekte olan katkı kredisine başvuran birinci sınıf öğrencileri üniversite payını %30 öderler, kesin sonuçlar açıklandıktan sonra Katkı Kredisine hak kazanamayan öğrenciler güz yarıyılı katkı payını bahar yarıyılı katkı payı ile birlikte öderler.

• Katkı kredisi almaya hak kazanan öğrenciler dönem başında yatırmış oldukları Katkı Paylarını nasıl iade alabilirler?

Katkı Kredisi almaya hak kazanan öğrencilere iade işlemi: www.kyk.gov.tr adresinden katkı kredinizin kesinleştiğini öğrendikten sonra, ödeme iade formunun bilgisayar ortamında doldurulmuş çıktısı ile katkı payı dekontunun aslıyla birlikte Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Harçlar Şefliğine başvurmaları halinde 15 gün içinde ödenir.

Posta ile iade isteyen öğrencilere iade işlemi: ödeme iade formunda belirtilen banka IBAN hesabına, katkı payı dekontunun aslı ve ödeme iade formunun birirmimize ulaştığı tarihten itibaren yaklaşık 2 ay içerisinde ödeme yapılır.

Çeşitli nedenlerden dolayı fazla yatırılan katkı payları ve öğrenim ücretlerinin iade işlemleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Harçlar Şefliği birimimizce yapılmaktadır.

• Öğrencilik hakkı kazanamayan Enstitü Öğrencilerinin yatırmış oldukları katkı paylarının iadesi

Öğrencilik hakkı kazanamayan enstitü/fakülte/yüksekokul öğrencileri ilgili birimlerinden öğrencilik hakkı kazanamadığını bildiren bir yazı, katkı payı dekontunun aslı ve ödeme iade formunun ile müracaat etmeleri halinde bir önceki maddedeki süreler içinde ödemeleri yapılır.

• Öğrenci katkı payı alınmayacaklar

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından öğrenci katkı payı alınmaz. Hükmü gereğince kayıt sırasında yatırılan katkı payı/öğrenim ücreti belgelerini getiren öğrencilere iade edilir.

• Araştırma görevlilerinin öğrenci katkı payı

Lisansüstü öğrenim yapan araştırma görevlilerinden öğrenci katkı payı alınmaz. Ancak, vakıf üniversitelerinde çalışıp Devlet üniversitelerinde lisansüstü öğrenim yapan öğrenciler ile ikinci öğretimde lisansüstü öğrenim yapan öğrenciler katkı payı öderler.

ÖĞRENCİ KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME DEKONTUNUN MEZUN OLUNCAYA VEYA İLİŞİK KESİLİNCEYE KADAR ÖĞRENCİ TARAFINDAN MUTLAKA SAKLANMASI ÖNERİLİR.

İlgili Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı ve Yönetmelikler